ࡱ F> IHK PtKSKSBl !TT+ ? 8T $s h9 :"w !8qY , b]^2022t^bT>yOlQ_bU_Sl@bR\MO]\ONXTbՋu`2cJTwfN b]^2022t^bT>yOlQ_bU_Sl@bR\MO]\ONXTbՋ\N8g6eۏL0:NO^'YuTR]\ONXTu}T[hQTSOeP^ cؚub2baƋ nxO^'Yuz)RSRՋ s\dkyՋuu`2cceTBllQJTY N0 1.u^;NRǏ _lS^ _luc b]uc _OlQOSSVRb[7bzI{ nSsQlNbw0b^Tp@b(W0Wu`2cvsQĉ[ R:_2uwƋf[`N %NyNݍy0 3.MR7)Yw @b gukeLKmϑSO)n ZP}YeP^vKm0u^ww0Y[kXQ0ѐ͑~{r 0b]^2022t^bT>yOlQ_bU_Sl@bR\MO]\ONXTbՋeP^^ՋbfN 0N N{y 0bfN 0 N{ՋS_)Y&^0Rp (WN8hs\kXQ[tev 0bfN 0NNvNXT v^[ 0bfN 0w['`l_#N0 4.@b gu_{c g,gNbՋMR48\eQ8hxhKm4'`fۏeQp0MR7)YQQsSpe"37.3! 0r^T0ONR0;^X0Amm0Tu0UsT ɉQ0ylI{`Qvu {NMR72\eQۏL2!k8hxhKm24\e N,{2!k8hxhKm^(WMR24\eQ v^:d&^MR72\eQ2!k8hxhKm4'`f^0 5.MR7)YQ gNOΘi:SeE\Svu {YU[cL z ꁻy_NOΘi:SKNew3)YQ[b$N!k8hxhKm NMRc72\eQ2!k24\eN N 8hxhKm4'`fۏeQp0 6.u^Se3u cx 0 cx :NĞxvu ^=\_ cĉ[[b8hxhKmI{Bl v^ǏvsQs^SۏL3uɋ NO=\el:N~x0 7.ՋS_e u{cMR90R0RpV2u z^:NA~Bg uR_cMR0Rp NMQ^ۏeQP[e QNNE\lN0~(bՋQI{Pge ɉcSN8h0ucS_efev,gN cx ~xT O'YpencL zaS c,glQJTu`2cBl,{3p0,{4p0,{5pBlcO8hxhKm4'`f5uP[Hrb~(HrGWS 0ueQ:W_{kb :W@bx %NyN Nx Nf kbx %NyNNN eP^x Nf,gN eP^x 0cSSO)nhKm NǏ37.3! ǏhKmSe ^OcNXT'YN1s| gNs:W]\ONXT{tS2u[c0 8.dۏeQ:W8hNe{ cBlXd4bSiY uۏQp0:WTՋg^S_hQ ziO4bSi0 9. gN N`QKNN NAQSRՋ 1 eQ0NI{ gHeSNv0 2 NcO eP^x ~xT O'YpencL zaS *g cBlcO8hxhKm4'`bJTv0 3 MR10eQ gXY+T/noS eE\SMR7)YQ gؚ-NΘi:SeE\Sv0 4 я7)YQ g-N0ؚΘi:S@b(WS^0:S0e QvNOΘi:SeE\S Nꁻy_NOΘi:SKNew*g[b 3)Y2h v0 5 ՋMR48\eQsSp0r^T0ONR0;^X0Amm0Tu0UsT ɉQ0ylI{ur N Ncd3'`agv0 6 ۏeQp,{N!kKmϑSO)ne"37.3! (W4Ne;Sf[‰[pۏLQ!kKmϑN NTy@\vsQlQJTOo` %Ny:S(Qg~)bUSMO0 b]^Sl@\ 2022t^7g28e b]^2022t^bT>yOlQ_bU_Sl@bR\MO ]\ONXTbՋeP^^ՋbfN Y TNST|e_QS:WS^MOSb]v^N㉚b]^2022t^bT>yOlQ_bU_Sl@bR\MO]\ONXTbՋu`2cBl v^N(WMR7)YQ cBlKmϑSO)n0~,gNwQ ]wSfv^bZP0RN NNy N ,gN N^\Nu`2cBlvƖ-Nyg0E\[yg0E\[eP^vKmgb cBl*g[b3)Y2hꁻy_NOΘi:SKNew vN0 N ,gN(WMR7)YQY[kXQ SO)nbvKm{vh SO)nT*NNeP^`QGWck8^0 N ՋǏ z-NYQsTU0SpI{SO N`Q b?aL>e_Ջ0 V ,gNEQRtv^u[ՋgpTy2u[hQBl0 N ,gNON NbOo`w[0Qnx0[te v^w`b\bbwbvl_TgS#N0SO)nSL zU_MR7)Yw e,{1)Y,{2)Y,{3)Y,{4)Y,{5)Y,{6)Y,{7)YSO)nL zu~{ T beg t^ g e ~{ TRfoI YlMR7)YwL zwQSOXX^XXS^0:S0e 0ۏeQ:WT\bfNNN:Wv]\ONXT beg:N2022t^8g6e0  PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 8BHJL׼|X4GCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq mH sH nHtH_HGCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq mH sH nHtH_H?CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq nHtH_H?CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KHfHq nHtH_H\4CJ,OJPJQJ^JaJ,KHfHq \_H+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH#CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH$ & ĠaF+4CJ OJPJQJ^JaJ 5KHfHq _H4CJ OJPJQJ^JaJ 5KHfHq _HGCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq mH sH nHtH_H4CJ OJPJQJ^JaJ 5KHfHq _HGCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq mH sH nHtH_H4CJ OJPJQJ^JaJ 5KHfHq _H?CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq nHtH_H&  P ʹfFOB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH_H\?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _HP ` "  ƭt[B)0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H 68`2ƭt[>%0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H24:vxBrV60CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H>CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq nHtH_HBDDFʹiP70CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H FvxtʹiP70CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H tvlnʹ^B">CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_HFCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH_H\0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _Hn<>@BǫvU< 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_HHJPêpW>@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \_H>CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq nHtH_H\"$(*2ɬvU80CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH _H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH _H246~ͬv]D+0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H8CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _HŬrQ0@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H0CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq _H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H޽{Z9@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H (*.Ŭui]QE9-OJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJ!CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5\!CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5\)CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5nHtH\1CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5mH sH nHtH\1CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5mH sH nHtH\@CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq mH sH nHtH_H .68:BDHNPRXZ^dz{gSG,4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHOJPJQJ^Jo(aJ'OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH'OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHOJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJnHtHOJPJQJ^Jo(aJnHtHOJPJQJ^Jo(aJ'OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH'OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHOJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJOJPJQJ^Jo(aJ "46BFrѾxl\H<('CJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo('CJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(nHtHCJOJPJQJ^Jo('CJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo($B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ rxz|HJĸthUI=1OJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(CJOJPJQJ^Jo($B*phCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(CJOJPJQJ^Jo(CJOJPJQJ^Jo(CJOJPJQJ^Jo(CJOJPJQJ^Jo('CJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo($B*phCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(CJOJPJQJ^Jo(nHtHCJOJPJQJ^Jo(Ѿ}oaSE7)OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ ǹseWI;-OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\  "$&*DZqcUG9+CJOJPJQJ^Jo(\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\*OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\*OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\OJPJQJ^Jo(aJ\&(*02^`jlnrtռUUUCJUCCJOJPJQJ^Jo(aJ56@KHmH sH nHtH_H;\1CJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\OJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(\CJOJPJQJ^Jo(\JL& t^Hd[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$-DM WD`d[$\$a$$1$-DM WD`!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ 8DF{eOd[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`xv>{eUd[$\$a$$1$d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`>J46u_d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$d[$\$a$$1$`d[$\$a$$1$`d[$\$a$$1$d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`{eOd[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD` *,ucQdha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $Ifda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$d[$\$a$$1$WD`d[$\$a$$1$WD`,.8:K9'dha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $If$$If:V 44l44l0|6 \ 5G5 535 :DFH'$$If:V 44l44l06 \ 5G5 535 dha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $IfHPRZ\dha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $Ifdha$$ 9r $If\^|K6'd,WD`$Ifa$$1$$$ $WD`$If$$If:V 44l44l06 \ 5G5 535 |JTBda$$ 9r $Ifn$$If:V 44l44l0 6 5 d,WD`$Ifd,WD`$Ifd,WD`$Ifd,WD`$Ifxl`TH da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifn$$If:V 44l44l06 5  }q da$$$IfFf da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$IfFf da$$$If da$$$If "$&(*dWDX`$If d$IfFf, da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If (,.0nprsgdXU 9r 9r  9r 9r dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$n$$If:V 44l44l0,6 5 rtdpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$@0 0. A!3#2"$%S2P0p1809& 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_HN@Nh 1dBTJ$$@&CJ,aJ,5KH,\n@nh 2a$$[$d\$d6CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5KHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh,:H\|rt&'()*+,-./012345 O$CalibriDejaVu Sans?[SOeckfN[_GBKGz@Times New Roman?[SOeckfN[_GBK7DlOeck\h[{SO;4 N[_GB2312useruser QhF䧇U⧇ে!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^ont64b8JaPp8e@S esh/h]8_b([{ 0 0 00000;[hP7(8P)$P12i/;{1h]}e, l( z0( * 3 ? ( | Z(( e,gFh 1S" PKPK N@drs/PKN@Ωydrs/downrev.xmlM1k0B@FN83tKZ bH'#)s-v9w߫wbĘ@ VRLOs "eMF@`֕ 7:x̝JV`s*)Sk {,c'M7NEzzrzg!cm?mVi*6 2Nf:+$.&{dy]dSPKN@BqG`drs/e2oDoc.xmlS͎0#4ivZi\n,O3n'.y>c.pC\&o曙lnFgQ[\Ԝ)/Cg?=ZsINUO }F !O)6UWN"D)8Ȅ}ՁjUׯ!@!HH)ȷ_k%Q%f[N"]v#=yiCCNOEP" v32*hm*Ͳc/*\h8c+?33//l3Dl(1R^5/QbB>]$9z]SHRl6D<7*8-UaR\͇cmY9srיqҸ/ w;.N3Ӡ nV̾FW%m2Al ;ync PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ 5[Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< ;_rels/.relsPK N@drs/PKN@Ωy 8drs/downrev.xmlPKN@BqG` 4drs/e2oDoc.xmlPKY] @ @ p # !@ $$If:V 44l44l06 ִ8/ %   555{5z5{5Ff $$If:V 44l44l0F6 ִ8/ %   555{5z5{5Ff $$If:V 44l44l0X6 ִ8/ %   555{5z5{5Ff,Oh+'0 $user Normal.dotmuser1@O?@ACDEFGJ